• Welcome to ลงประกาศฟรี โพสฟรี โปรโมทเว็บไซด์ให้ติดอันดับ SEO ด้วย PBN.
 

poker online

ปูนปั้น

หลักสูตร “การวิเคราะห์ตามหลักทำไม (Why -Why Analysis)” (อบรม 21 มิ.ย.67)

Started by Prichas, May 29, 2024, 12:48:31 AM

Previous topic - Next topic

Prichas

"การวิเคราะห์ตามหลักทำไม
(Why -Why Analysis)"
วิทยากร : อาจารย์สุวิช หิรัญรักษ์
 หลักการและเหตุผล การแข่งขันในสถานการณ์ปัจจุบันทุกๆองค์กร ต่างก็มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์,รูปแบบวิธีการและการดำเนินงานให้ทันสมัย เพื่อความอยู่รอดกับสภาวะการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ทำให้องค์กรต้องปรับการทำงานประจำวันโดยต้องไม่ยึดติดกับวิธีการทำงานแบบเดิมๆที่ไม่คิดถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การวิเคราะห์งานตามหลักทำไม" (Why -Why Analysis) และการวิเคราะห์งานตามหลัก 5G เป็นเทคนิคหนึ่งในหลากหลายเทคนิคที่จะช่วยให้องค์กรเห็นถึงแนวทางในการปรับปรุงงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้การทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิเคราะห์ตามหลักทำไมและหลัก 5G2.  เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์ตามหลักทำไมและหลัก 5G3.  เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกวิเคราะห์ตามหลักทำไมและหลัก 5G4. เพื่อให้สามารถนำทักษะที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติไปประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบได้ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด หัวข้อในการฝึกอบรม 1. ภาพรวมของการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาขององค์กรทั่วไป2. ความหมายของการวิเคราะห์ตามหลักทำไม  (Why -Why Analysis)3. ความหมายของการวิเคราะห์ตามหลัก 5G4. วิธีการคิดของ Why-Why Analysis5. ก่อนการวิเคราะห์ด้วย Why-Why Analysis6. วิธีการมองปัญหาของ Why-Why Analysis7. ข้อควรระวังในการทำ Why-Why Analysis8. เทคนิคการวิเคราะห์ตามหลัก 5G9. ตัวอย่างการวิเคราะห์แบบต่างๆ และการนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับองค์กร ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

dsmol19

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3152 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp

Panitsupa

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

Tel. : 086-318-3152 
E-mail : hipotraining@gmail.com
Website : www.hipotraining.co.th
ID Line@ : @761mvknp